Transportsystemet

Samspelet mellan transportslagen är avgörande för näringslivet i Bergslagen

Bergslagen är ett geografiskt omfattande område som sträcker sig tvärsöver stora delar av Mellansverige. En väl fungerande infrastruktur med ett bra samspel mellan de olika transportslagen är avgörande för Bergslagen och våra stora exportföretag.

Järnvägsnätet i Bergslagen består av sex olika stråk för både godstrafik och persontrafik: Västerdalsbanan, Inlandsbanan, Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen, Dalabanan och Bergslagspendeln. I direkt anslutning till Bergslagsbanan ligger Norge/Vänern-banan, Värmlandsbanan, Norra stambanan och Ostkustbanan.

De nationella vägarna i regionen är viktiga för samspelet mellan de olika transportslagen.

Genom regionen går de stora sammanbindande vägarna från norr till söder och från öster till väster. Av de nationella vägarna har Riksväg 50 en viktig sammanbindande transportfunktion såväl inom som till och från regionen och som en sammanbindande länk mellan norra och södra Sverige. Övriga nationella vägar som har stor betydelse för Bergslagens transporter i sydostlig, sydlig och västlig riktning är Riksväg 70, E 18 och E 20. E4 och E45 är exempel på andra nationella vägar som finns i direkt anslutning till Bergslagsbanan.