Vision och Mål

Vision

Bergslagsbanan, optimal kapacitet och punktlighet säkerställer ett näringsliv i världsklass.

Långsiktig målbild

Beslut om ökade investeringar på Bergslagsbanan säkerställer effektiva järnvägstransporter för Bergslagens näringsliv i världsklass. Tåget är ett naturligt val för transporter av gods och människor.

Kortsiktig målbild

Dialogen om Bergsslagsbanan som strategiskt godsstråk och förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv är ständigt aktuell inom näringsliv och offentlig sektor.

Förståelsen om Bergslagsbanans betydelse för näringslivets utveckling och vikten av ökade infrastrukturåtgärder är stor.