Utvärdering

Kontinuerlig utvärdering av projektet ska leda till ständig förbättring och utveckling. För att utveckla möjligheterna att redovisa effekter, utveckla verksamheten och svara upp mot EU:s krav på redovisning av olika indikatorer har projektet anlitat en oberoende utvärderingskonsult.

Utvärderarens uppdrag innebär att kontinuerligt, under projektets gång, följa upp och utvärdera arbetet. Syftet är att detta ska leda till lärande i projektet och komma till nytta i projektets ständiga utvecklingsarbete. Den löpande utvärderingen ligger även i linje med EU- kommissionens intentioner om så kallad följeforskning.

Löpande utvärdering av mål, syften och olika mått

Faktorer som löpande ska utvärderas är mål, syften, verksamhetsinriktning, förväntade synliga resultat, mått, indikatorer och kriterier. Detta kommer att göras bland annat genom enkäter, intervjuer och trafik- och resandeanalyser.

Utvärderingsplanen ska fungera som ett dynamiskt utvecklingsinstrument

Projektets utvärderingsplan ska fungera som ett stöd och kunskapskälla i projektet och vara under ständig utveckling. Planen kommer att revideras inför varje nytt år bland annat för att projektet ska kunna nyttja den löpande utvärderingen som ett dynamiskt utvecklingsinstrument samt att den ska främja det egna lärandet.