Aktörer

Runt den svenska järnvägen finns en rad olika aktörer, från Näringsdepartementet som ansvarar för övergripande frågor om infrastruktur och transportpolitik för alla transportslag till Järnvägsskolan som kontinuerligt utbildar ingenjörer, tekniker och tågpersonal.

För att kunna erbjuda näringsliv och samhälle ett behovs- och efterfrågeanpassat järnvägstransportssystem så krävs givetvis ett stort antal aktörer med olika roller och ansvarsområden.

Den långsiktiga planeringen av transportsystemet beslutas av regeringen

Den långsiktiga planeringen för transportsystemet (där järnvägen är en del) finns att se i ”Nationell plan för transportsystemet 2010-2021” som regeringen fastställde i april 2010.

Tågkompaniet, en aktör bland järnvägsföretagen på perrongen i Gävle

Regeringen och näringsdepartement har hjälp av flera myndigheter inom transportområdet

Till hjälp i sitt dagliga arbete har näringsdepartementet ett antal myndigheter som arbetar inom transportområdet:
• Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet och för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. TV är dessutom sektorsmyndighet för järnvägen och svarar även för trafikledningen.
• Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs. Här ingår fd. Järnvägsstyrelsen.
• Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.
• Rikstrafiken verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.
• Statens Väg och transportforskningsinstitut (VTI) bedriver forskning och utveckling inom infrastruktur, trafik och transporter.

Exempel på andra aktörer och grupperingar runt den svenska järnvägen

• Entreprenörer inom planering och projektering – exempel Vectura och WSP.
• Entreprenörer av ny – och ombyggnader – exempel Infranord och Peab.
• Entreprenörer av drift och underhåll – exempel Infranord och Euromaint Rail.
• Entreprenörer av trafiktjänster - exempel Green Cargo och Euromaint Rail.
• Järnvägsföretag (denna grupp kallas även för operatörer) - exempel Hector Rail och Green Cargo för godstransporter och SJ och Tågkompaniet för persontransporter.
• Transportköpare – exempel Stora Enso och Outokumpu Stainless.
• Branschföreningar och intresseorganisationer– exempel Tågoperatörerna och Näringslivets Transportråd.
• Utbildning – exempel Järnvägsskolan och Tellerup Sverige.