Vilken är Bergslagsbanans och järnvägens roll vid en regionförstoring?

Järnvägen är det transportmedel som har de bästa förutsättningarna att skapa en regionförstoring. Tillgängligheten kan förbättras genom kortare restider, ökad turtäthet och tillförlitligare resor. Integration mellan trafiksystem, med väl fungerande resecentrum som erbjuder attraktiva och trygga omstigningsmöjligheter, bidrar också till ökad tillgänglighet. Exempel från Mälardalen visar att effekterna är påtagliga och troligen underskattade.