Roll i samhället

För att lyckas med utvecklingen av ett hållbart samhälle får järnvägen en allt viktigare ställning

Det svenska järnvägsnätet är en viktig länk i det internationella transportsystemet och en viktig faktor i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Infrastrukturens roll är i mångt och mycket att stödja och stimulera utvecklingen av ett hållbart samhälle och ett hållbart näringsliv. Detta genom att erbjuda en tillgänglighet för medborgare och näringsliv som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Transporter på järnväg är idag ett av de kraftfullare verktygen för att skapa ett hållbart samhälle och hejda en global uppvärmning. Satsningar på elektrifierad järnväg innebär att flera av miljö-, klimat- och energimålen kan uppfyllas.

Det är viktigt att gods och människor kan välja rätt transport-/färdmedel vid rätt tillfälle.

Beroende på tillgänglighet till järnvägen är det viktigt att det finns ett bra samspel mellan olika transportmedel. Att gods eller människor kan välja rätt transport-/färdmedel vid rätt tillfälle.

Den svenska industrin behöver ett effektivt järnvägsnät

Logistik och transporter är viktiga konkurrensmedel för den svenska industrin. Transporterna svarar för en väsentlig del av produktionskostnaderna samt företagens bindning av kapital. Svensk ekonomi är beroende av basindustrin och kapacitetsbristen på järnvägsnätet hämmar tillväxten. En intensifierad satsning på Sveriges basindustris transporter på järnväg är nödvändig för en fortsatt stark tillväxt i den svenska ekonomin.

Infrastrukturen är en viktig faktor i utvecklingen av framgångsrika regioner och kluster inom näringsliv och högskola/universitet

Åtgärder i infrastrukturen som förbättrar tillgängligheten blir ett smörjmedel i samspelet mellan storföretag, små- och medelstora entreprenörer och högskola/universitet. Att ha en infrastruktur som stödjer detta samspel framhålls ofta som viktigt för utvecklingen av konkurrenskraftiga kluster.