Regionförstoring

Effektiva järnvägstransporter är en viktig faktor för en lyckad regionförstoring

Även transporter av människor på Bergslagsbanan är av stor vikt för regionen då det främjar en regionförstoring och säkerställer näringslivets behov av arbetskraft. Förbättrad tillgänglighet via järnvägstransporter är ett välbeprövat sätt att uppnå regionförstoring. Tillgängligheten kan förbättras genom kortare restider, ökad turtäthet och tillförlitligare resor.

Regionförstoring sker när personer utför sina vardagliga göromål över ett allt större geografiskt område. Det kan vara resor för att nå ett större utbud av varor eller kulturaktiviteter, men främst brukar vardagliga arbetsresor framhållas.

Persontransporter med hög tillgänglighet är viktigt för att åstadkomma en regionförstoring

Järnvägen är det transportmedel som har de bästa förutsättningarna att skapa en regionförstoring. Integration mellan trafiksystem, med väl fungerande resecentrum som erbjuder attraktiva och trygga omstigningsmöjligheter, bidrar också till ökad tillgänglighet. Exempel från Mälardalen visar att effekterna är påtagliga och troligen underskattade.

Många är vinnare vid en regionförstoring

Regionförstoring förbättrar individens möjligheter att nå ett passande arbete utan att behöva byta bostadsort. Omvänt får näringslivet tillgång till fler personer med lämplig kompetens. Förutom att regionen i sig vinner på detta så ökar även samverkan mellan närliggande regioner.