Järnvägen

Järnvägen får en viktigare roll i samhället vilket ställer högre krav på infrastrukturen

Sveriges järnvägsnät mäter nästan 12 000 kilometer, varav merparten, omkring 90 procent, är elektrifierad järnväg. En väl fungerande järnväg får en allt viktigare betydelse i Sverige, både för tranporter av människor och gods, i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Sveriges första järnväg öppnades för trafik år 1856. Den gick mellan Örebro och Nora. I dag täcker järnvägsnätet hela Sverige.

Bergslagsbanan vid Hinsnoret mellan Falun och Borlänge

Transporterna på järnväg förändras och en ökad volym ställer högre krav på kvalitet och tillgänglighet

Järnvägens roll för gods- och persontrafiken har förändrats de senaste decennierna. För persontrafiken har det regionala tågresandet ökat mest. Möjligheterna till tågpendling, har gjort att arbetsmarknadsregioner har vuxit och att människor kan ha hemmet allt längre ifrån arbets- eller studieorten. Idag finns också en ökad efterfrågan på godstransporter på järnväg. Detta ställer högre krav på infrastrukturen för att öka transporternas kostnadseffektivitet, punktlighet och säkerhet m.m.

En väl fungerande järnväg är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle

Miljö- och klimathänsyn blir allt viktigare som konkurrensmedel. Med ökad andel godstrafik på järnväg minskar utsläppen av bland annat koldioxid. Även persontrafik på järnväg medför minskad klimatpåverkan jämfört med om den går på väg. Beroende på tillgänglighet till järnvägen är det viktigt att det finns ett bra samspel mellan olika transportmedel. Att gods eller människor kan välja rätt transport-/färdmedel vid rätt tillfälle.

En långsiktig ökning av transporter av människor och gods på järnväg är en nödvändig del av omställningen till ett ekologiskt och klimatmässigt hållbart transportsystem.