Imorgon

Bergslagsbanan – ett nationellt godsstråk som blir allt viktigare då behovet av godstransporter ökar

Industrin i Bergslagen har en hög investeringstakt trots konjunkturen. Den positiva utvecklingen medför ökad efterfrågan på transporter av insatsvaror, exempelvis rundvirke, stålämnen och skrot, till företagen och i motsvarade grad transport av förädlade varor från företagen.

För att tillgodose näringslivets ökade behov och skapa förutsättningar för beslutade kapacitetsökningar krävs ett robust järnvägsnät med alternativa vägar som har god kapacitet, som till exempel en väl fungerande transportväg väster om Vänern.

Tåg på Borlänge central som använts för höghastighetstester.

Åtgärder som krävs på kort sikt för att möta näringslivets behov

Vid ett flertal tillfällen har näringslivet längs Bergslagsbanan fört fram sina behov av åtgärder som bör genomföras inom en snar framtid till Trafikverket (tidigare Banverket) och regeringen. Dessa är att:
• Öka kapaciteten på stråket Gävle - Borlänge, främst sträckan Falun - Borlänge och förbättrad anslutning till Gävle hamn.
• Öka kapaciteten på Borlänge bangård.
• Utbyggd kapacitet och förkortade gångtider på stråket Väster om Vänern, så att detta stråk kan börja fungera som en alternativ väg mot Göteborgs hamn.
• Åtgärda kapacitetsproblemen på sträckan Hallsberg - Mjölby, och Södra stambanan, så att exporten mot kontinenten tryggas via hamnarna i Sydsverige och genom den fasta förbindelsen över Öresund.
• Åtgärda bärighet och profil för att säkerställa tillgång till viktiga exporthamnar.

I och med det snökaos som uppstod vintern 2010 lyfter näringslivet även det stora behovet drift och underhåll för att en hög tillgänglighet och tillförlitlighet ska finnas under alla årstider och vädertyper.

Påbörjade åtgärder kommer att öka kapaciteten för godstransporter på väg genom landet mot Göteborg

Med de åtgärder som Trafikverket har påbörjat (juni 2010) på sträckan Ställdalen och Hällefors kommer kapaciteten att kunna öka på Bergslagsbanan. En betydande del av godstrafiken på Västra Stambanan kommer att kunna flyttas till godsstråket väster om Vänern.

Tillsammans med godsstråket väster om Vänern utpekas Bergslagsbanan som ett framtida huvudstråk för transporter på järnväg.

Värdet av det nationella stråk som Bergslagsbanan, tillsammans med godsstråket väster om Vänern, utgör kommer att öka än mer i takt med att kravet på effektiva järnvägstransporter ökar.

Näringslivets Transportråd, som representerar ett antal stora transportköpande företag i Sverige, lyfter fram Bergslagsbanan som en av tre nationella järnvägsinvesteringar de prioriterar högst.

Bergslagsbanan har i de tre senaste nationella långsiktsplanerna utpekats som ett framtida huvudstråk för transporter på järnväg. Källa: Stomnätsplan 1998-2007 (Banverket), Framtidsplan för järnvägen 2004-2015 (Banverket) och Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (Trafikverket).