Idag

Åtgärder krävs för att Bergslagsbanan ska leva upp till näringslivets ökade behov av effektiva och pålitliga järnvägstransporter

Bergslagsbanan har idag svårt att leva upp till de behov som näringslivet har på en effektiv och pålitlig järnväg. Genom ett antal åtgärder längs banan skulle effektiviteten på transporterna höjas rejält. Detta samtidigt som effektiviteten i hela järnvägsnätet skulle förbättras då trafik kan flyttas från Västra Stambanan till godsstråket väster om Vänern.

Bergslagsbanan trafikeras varje dag av ett stort antal godståg och efter vissa sträckor även av ett antal persontaåg. Som exempel passerar idag vart fjärde godståg Borlänge på sin resa genom landet. En stor förbättringspotential finns då bland annat ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, Falun-Borlänge, finns längs banan. Åtgärderna längs Bergslagsbanan har under många år varit eftersatta men rustningar har nu påbörjats. Som t.ex. på sträckan Ställdalen-Hällefors. Men ytterligare åtgärder behövs (läs mer under rubriken Bergslagsbanan > Imorgon).

Bergslagsbanan, sträckan Hofors - Falun

 

Standarden är i vissa fall ett hinder för regionens utveckling och konkurrenskraft

Bergslagsbanan har idag varierande standard. I vissa fall är standarden och kapaciteten så dålig att den är ett hinder för regionens utveckling och konkurrenskraft. Bristande möjligheter till effektiv pendling till regionens större städer ger konsekvenser som sämre möjligheter till högre utbildning, minskat utbud av arbetskraft med rätt kompetens för regionens näringsliv och sämre förutsättningar för ”medföljande” att få relevant sysselsättning i samband med rekryteringar.

Kapacitet, tillgänglighet och punktlighet är avgörande faktorer för näringslivets transporter

För näringslivets transporter påverkar bristerna i infrastrukturen transportkostnaden. Detta sker dels genom hur mycket som kan lastas, dels genom påverkan på transporttid, begränsningar i avgångs- och ankomsttid samt möjliga vägval.

Stora möjligheter finns för regional utveckling med positiva miljökonsekvenser

Bergslagsbanan har en outnyttjad potential vad gäller regional utveckling med positiva miljökonsekvenser. Ur ett infrastrukturperspektiv är Bergslagsbanans roll att stödja och stimulera utvecklingen genom att erbjuda en tillgänglighet för medborgare och näringsliv som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Genom förbättringar av Bergslagsbanan kan till exempel storföretagens konkurrenskraft stärkas genom lägre transportkostnader och att tillgången till arbetskraft med rätt kompetens förbättras. Detta skulle även kunna medföra positiva lokaliseringsbeslut inom näringslivet och öka regionens förmåga att behålla befintliga och att attrahera nya invånare.