Godstransporter

Kraftig ökning av godstransporter ställer krav på effektiva och intermodala transporter

De svenska godstransporterna består till stor del av råvaror från våra gruvor, skogar och stålverk och i allt större grad även av förädlingen av dessa råvaror. Den svenska basindustrin har därför haft stor betydelse för utvecklingen av den svenska godstransportmarknaden.


Godstransporterna är en kritisk faktor om Sverige ska kunna konkurrera och vara en del av Europas gränsöverskridande produktions- och förädlingskedjor.

Godstransportvagnar på Borlänge bangård.

Stål-, pappers- och träindustrin är helt beroende av ett robust järnvägssystem för sina systemtransporter

Svensk basindustri har ett stort behov av effektiva och kvalitativa järnvägstransporter och behovet ökar alltmer. Hos många företag är kvalitativa järnvägstransporter en kritisk framgångsfaktor. Basindustrins produkter och förädlade råvarorfraktas till största delen på järnväg, från källan i norr för förädling söderut inom Sverige och till Europas industrier och marknader.

Akut kapacitetsbrist på järnväg är ett hot mot tillväxten i Sverige och Europa

Kapacitetsbristen på järnväg är i flera fall akut och ett stort hot mot tillväxten i Sverige och i Europa. Redan nu är stora delar av det strategiska godsnätet i Sverige fullbelagt de tider godskunderna efterfrågar. Det är också en allvarlig brist i järnvägssystemet att långa sträckor är enkelspåriga och därmed ytterst känsliga för störningar.

Behovet av ett effektivt intermodalt transportssystem blir allt viktigare

För näringslivet är det viktigt att transportslagen smidigt kan komplettera varandra och att de kan konkurrera på likvärdiga villkor. Ett utvecklat svenskt järnvägsnät förstärker det nationella intermodala transportsystemet och bidrar till ö̈kad flexibilitet, leveranssäkerhet och miljö- och klimatvänligt alternativ för näringslivets transporter.

Prognoser visar att en stor ökning av godstransporterna kommer att ske under de närmaste åren

Godstransporterna på järnväg har de senaste åren ökat mycket kraftigt. 2005 presenterade SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, en prognos för transportarbetet på järnväg för perioden 2001-2020. I prognosen bedömdes transportarbetet i det svenska järnvägsnätet under perioden öka från 19 till 22 miljarder tonkilometer. Denna bedömning överträffades redan 2006. På grund av lågkonjunkturen 2008/2009 avtog volymtillströmningen men den förväntas fortsätta inom de närmaste åren.